fbpx

Τρόποι Πληρωμών

Όροι Χρήσης

Σύμβαση χρήσης

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου www.kondyli.gr αποδέχεται τους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτο-γραφιών και των αρχείων, που περιλαμβάνονται στο δικτυακό αυτό τόπο. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού αυτού τόπου. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του δικτυακού αυτού τόπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη.

 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας – Σήματα

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνερ-γατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου www.kondyli.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και Συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να απο-τελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπα-ραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το δικτυακό τόπο www.kondyli.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

 

Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται, ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή κι εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του www.kondyli.gr.

 

 Άλλα δικαιώματα δικτυακού τόπου

Ο δικτυακός τόπος www.kondyli.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο δικτυακός τόπος www.kondyli.gr σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

O δικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα και την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια : (α) να πραγματοποιεί βελτιώσεις και τροποποιήσεις σε κάθε υπηρεσία ή και λογισμικό, που παρέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, περιλαμβάνοντας, όχι αποκλειστικά, αλλαγή ή διαγραφή ονομάτων χρηστών (username) και κωδικών πρόσβασης (password), (β) να παύει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή και λογισμικού, να απέχει από τη δημοσίευση στο δικτυακό τόπο και να διαγράφει από αυτόν οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό παρέχεται ή τοποθετείται από χρήστη, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά για λόγους λειτουργικότητας, ασφάλειας ή άλλους αναγκαίους λόγους και (γ) να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που διατίθενται από επισκέπτες ή χρήστες με όποιο τρόπο κρίνει κατάλληλο στα νόμιμα πλαίσια χρήσης (όπως στην περίπτωση προστασίας προσωπικών δεδομένων).

 

Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου www.kondyli.gr αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο δικτυακό αυτό τόπο από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

 

Περιορισμός ευθύνης δικτυακού τόπου

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο δικτυακός τόπος www.kondyli.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιε-χομένων του δικτυακού αυτού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτο-βουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Ειδικότερα, o δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για τυχόν ειδικές, έμμεσες, συνακόλουθες ή περιστασιακές, θετικές ή αποθετικές ζημίες από επίσκεψη στον δικτυακό αυτό τόπο ή και από χρήση των υπηρεσιών ή των πληροφοριών, που περιέχονται.

Τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου παρέχονται «όπως ακριβώς είναι», χωρίς καμμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, ο δικτυακός τόπος www.kondyli.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσι-μότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Ο δικτυακός τόπος www.kondyli.gr δεν εγγυάται, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Επίσης, ο δικτυακός τόπος www.kondyli.gr δεν εγγυάται, ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές «servers» μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή του επισκέπτη/χρήστη, παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Ο δικτυακός τόπος www.kondyli.gr δεν εγγυάται σε καμμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο χρήστης και σε καμία περίπτωση ο δικτυακός τόπος www.kondyli.gr.

Οι πληροφορίες στις οποίες έχει πρόσβαση ή τις οποίες λαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης, κάνοντας χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας, εφόσον αποστέλλονται, εισάγονται ή ταχυδρομούνται από άλλους χρήστες ή από τρίτους, δεν επαλη-θεύονται, ούτε ελέγχονται, εξετάζονται ή επικυρώνονται από το δικτυακό τόπο.

Ο δικτυακός τόπος δεν εξασφαλίζει, ούτε εγγυάται, ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ή πληροφορία στον δικτυακό αυτό τόπο είναι ελεύθερα από ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό στοιχείο με καταστροφικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα του προσωπικού υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη. Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε επισκέπτη/χρήστη να απομονώσει λογισμικό και αρχείο πληροφοριών (files), να εφαρμόσει «αντιβιοτικό» λογισμικό και με δικό του τρόπο να διασφαλίσει, ότι το λογισμικό, που χρησιμοποιεί και τα αρχεία πληροφοριών (files), αν μολυνθούν, δεν θα καταστρέψουν τις πληροφορίες ή το σύστημά του.

 

Ασφάλεια Συναλλαγών

Tο www.kondyli.gr αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών και λαμβάνει κατά το δυνατόν όλα τα απαραίτητα μέτρα με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια και όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, να διασφαλίζονται ως απόρρητες, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο SSL με κρυπτογράφηση μέχρι 256-bit για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβάνοντας το όνομα και τη διεύθυνση σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά τη μεταφορά τους στο Internet.

Το SSL (Secure Sockets Layer) έχει θεσπιστεί παγκοσμίως ως το ασφαλέστερο πρωτόκολλο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες – και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες οι πληροφορίες, που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server), να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες, που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό, που αυτόματα εξακριβώνει, εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, κλπ.) και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατά-στημα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλ-λαγών τους όπως και με το παρόν, συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών – προσωπικών δεδομένων για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβί-βασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης. Επίσης με τον παρόν γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος εναντίωσης του α. 12 και 13 του Ν. 2472/1997.

Βεβαιώνεται, ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή προστηθέντες έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνον όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Κατά τα λοιπά το www.kondyli.gr  δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα, που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα KONDYLI, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων, που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης, θα τηρούνται από το www.kondyli.gr κι o πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά, εφόσον το επιθυμεί, ακολουθώντας όλες τις διαδικασίες, που προβλέπονται από το Ελληνικό δίκαιο.

 

Πολιτική cookies

Ο δικτυακός τόπος www.kondyli.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας, ενώ περιηγείστε στον ιστότοπο. Χρησιμοποιούνται cookies τρίτων για την ανάλυση και την κατανόηση του πώς χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο www.kondyli.gr. Αυτά τα cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Έχετε τη δυνατότητα να εξαιρεθείτε από αυτά τα cookies, ωστόσο η εξαίρεση ορισμένων cookies μπορεί να έχει επίδραση στην εμπειρία περιήγησής σας στον δικτυακό τόπο www.kondyli.gr.

 

«Δεσμοί» (links) προς άλλα sites

Ο δικτυακός τόπος www.kondyli.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο δικτυακός τόπος www.kondyli.gr σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέ-εται με αυτά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

«Δεσμοί»(links) προς τον δικτυακό τόπο www.kondyli.gr

«Δεσμοί» προς τον δικτυακό τόπο www.kondyli.gr επιτρέπονται.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

 

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου www.kondyli.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του δικτυακού τόπου www.kondyli.gr και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνον αυτούς. Καμμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβά-νεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυ-πωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

 

Με το παρόν συμφωνείται ρητά, ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση από τον επισκέπτη ή χρήστη, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων του Βόλου.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με τον διαχειριστή παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στη σχετική διεύθυνση. Επίσης, αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου, που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων και ειδικώτερα, όσον αφορά την αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε.

Kondyli.gr

Επώνυμο Παντελής Όνομα: Δημήτριος

Α.Φ.Μ.: 045527026

Δ.Ο.Υ.: ΒΟΛΟΥ

Διευθυνση: ΠΙΝΑΚΑΤΕΣ ΠΗΛΙΟΥ

ΓΕΜΗ: 009248701000

×